Winkelmandje

Aansprakelijkheids- en privacy reglement

Door gebruik te maken van de diensten van de Stichting niFGo, hierna verder te noemen niFGo, aanvaardt de gebruiker de hierna volgende bepalingen en voorwaarden.

Uitgangspunt

Door het aanvragen van een farmacogenetisch onderzoek geeft de aanvrager  niFGo uitdrukkelijk toestemming de verstrekte (persoons)gegevens slechts te gebruiken voor het aangevraagde onderzoek. niFGo gebruikt de noodzakelijke persoons- en medische gegevens alleen om de aanvraag voor een farmacogenetisch onderzoek of een DNA-paspoort te verwerken. Slechts die gegevens worden gevraagd, die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het farmacogenetisch onderzoek en het verstrekken van de resultaten van dat onderzoek aan de aanvrager. Vier weken na het verstrekken van de resultaten van het onderzoek en het leveren, voor zover aan de orde, van een DNA-paspoort, worden de door de aanvrager verstrekte gegevens en de uitslag van het onderzoek verwijderd. De aanvraagprocedure en de verwerking van de door de aanvrager verstrekte gegevens voldoen aan de AVG.

Geheimhouding/beheer

niFGo en de bij niFGo betrokken laboratoria volgen strikte interne richtlijnen bij beheer van persoons- en medische gegevens met als doel de privacy van aanvragers te garanderen. Na registratie van de aanvraag worden de persoonsgegevens (n.a.w.bestand)  losgekoppeld van de medische gegevens, waaronder het verstrekte DNA-materiaal. Aan deze gegevens wordt een barcode, of een QR-code toegekend. Verwerking van de aanvraag vindt verder plaats aan de hand van deze code. Nadat het resultaat van het aangevraagde onderzoek bekend en geaccordeerd is, wordt dit resultaat weer gekoppeld aan de n.a.w. gegevens met als doel de aanvrager het resultaat en de daarbij behorende bescheiden mee te delen c.q. toe te sturen.

Slechts in de hierna volgende gevallen wordt informatie aan derden verstrekt:

  1. Aan toezichthouders en overheidsinstanties, voor zover niFGo daartoe wettelijk is verplicht.
  2. In rechte of geschilprocedures ingeval de rechten of belangen van niFGo in het geding zijn.

Transport/verzending

Na ontvangst van de aanvraag wordt een persoonlijke barcode c.q. QR-code toegekend t.b.v. verdere afhandeling van de aanvraag. Alle privacygevoelige informatie is dankzij deze barcode gegarandeerd “onzichtbaar”. Alleen niFGo kan de unieke barcode koppelen aan de persoonlijke n.a.w. gegevens om verzending van de testresultaten mogelijk te maken. Vier weken na verzending worden deze gegevens verwijderd.

Aangifte

Hoewel we ons uiterste best doen om alles goed te laten verlopen, kan nooit volledig worden uitgesloten dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens zal plaatsvinden. Dergelijke incidenten zullen direct aan de daartoe bevoegde instanties worden gemeld.

Aansprakelijkheid

niFGo aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor de implementatie van de uitslagresultaten. Alle aangeboden testresultaten zijn gebaseerd op het door de aanvrager opgestuurde DNA-materiaal en de door de aanvrager verstrekte overige gegevens. Het is aan de arts en/of apotheker van de aanvrager om de testresultaten op een juiste manier te laten meewegen bij het voorschrijven van medicatie.

Informatie

Voor vragen over dit reglement, kunt u contact met niFGo opnemen met het contactformulier.