Winkelmandje
 

Klachten

Klachtenreglement

Art.1. Uitgangspunt: niFGo streeft ernaar haar dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk aan te bieden. Ondanks de noodzakelijke inspanningen van de kant van niFGo is het mogelijk dat niet alles is verlopen volgens de door niFGo aangegeven procedures. In een dergelijk geval is er de mogelijkheid een klacht in te dienen.

Art.2. Indienen van een klacht: een klacht dient altijd schriftelijk te worden ingediend bij de directie van niFGo, Eemweg 31-21, 3755 LC Eemnes. Als de directie van niFGo de klacht afwijst of de klacht naar oordeel van de indiener onvoldoende zorgvuldig heeft afgehandeld kan de indiener een klacht schriftelijk en aangetekend indienen bij de klachtencommissie niFGo adres: Eemweg 31-21, 3755 LC Eemnes. Een klacht dient te voldoen aan de in art.4 en 5 van dit reglement opgenomen eisen.

Art.3. Indienen klacht: de klachtenprocedure staat alleen open voor aanvragers van een farmacogenetische test of een DNA-paspoort.

Art.4. Voorwaarden indienen klacht aan directie niFGo: een klacht dient te voldoen aan de volgende eisen:

 1. de klacht bevat de volledige NAW-gegevens van de indiener;

 2. de klacht dient betrekking te hebben op een gebeurtenis of feit waarmee de indiener direct te maken heeft gehad en die heeft plaatsgevonden binnen een termijn van 1 maand voor de datum van indienen van de klacht. Het poststempel is bepalend voor het vaststellen van de termijn;

 3. de klacht dient duidelijk omschreven te worden.

Art.5. Voorwaarden indienen klacht aan klachtencommissie niFGo: een klacht dient te voldoen aan de volgende eisen:

 1. de klacht bevat de volledige NAW-gegevens van de indiener;

 2. de klacht bevat de uitspraak van de directie van het niFGo op de eerder bij de directie niFGo ingediende klacht;

 3. de klacht bevat de redenen waarom de indiener niet akkoord is met de afhandeling van de klacht door de directie niFGo;

 4. de indiener van de klacht accepteert het voor partijen bindende karakter van de uitspraak van de niFGo klachtencommissie.

Art.6. Behandeling van de klacht door klachtencommissie niFGo:

 1. de indiener van een klacht krijgt uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht bericht dat de klacht is ingediend en/of de klacht voldoet aan de in art.5 van dit reglement gestelde voorwaarden;

 2. de indiener van de klacht krijgt uiterlijk binnen 1 maand na het indienen van de klacht bericht op welke dag en tijdstip de klacht door de klachtencommissie zal worden behandeld en een uitnodiging daarbij aanwezig te zijn;

 3. de klachtencommissie behandelt de klacht en geeft daarbij indiener van de klacht en een vertegenwoordiger van niFGo de mogelijkheid de wederzijdse zienswijze aan de klachtencommissie kenbaar te maken;

 4. de indiener van de klacht en niFGo krijgen uiterlijk binnen 2 weken na de behandeling bij de klachtencommissie schriftelijk aangetekend bericht van de uitspraak van de klachtencommissie;

 5. er is geen mogelijkheid binnen niFGo tegen een uitspraak van de klachtencommissie in beroep te gaan.

Art. 7. niFGo klachtencommissie

 1. de niFGo klachtencommissie bestaat uit drie van niFGo onafhankelijke leden;

 2. van de niFGo klachtencommissie maken in ieder geval een jurist en een arts deel uit;

 3. een van de leden is de secretaris van de commissie; de jurist van de commissie is de voorzitter;

 4. de niFGo klachtencommissie heeft een geheimhoudingsplicht en respecteert de privacy van zowel indiener van een klacht als medewerkers van niFGo.